Condicions de Compra Producte Sanitari

Total Planning descriu a continuació els requisits exigits als proveïdors de producte sanitari en compliment de la normativa ISO13485.

 

1. ESTRUCTURA DE LA COMANDA DE COMPRA

A la comanda de compra a proveïdor s’indica l’article o procés subcontractat que se sol·licita. Aquesta comanda conté la informació relativa als terminis, lordre de fabricació (OT), el número de plànol (adjunt a la comanda), la quantitat darticles requerits, el preu, així com qualsevol altra especificació tècnica que Total Planning SL indiqui. Al peu de la comanda es requereix certificat 3.1 de matèria primera i de tractaments i compliment de normativa REACH/ROHS en tots dos casos. També s’informa de l’avaluació que es fa al proveïdor en matèria de qualitat i fiabilitat de terminis de lliurament. A més, s’indica especificació de toleràncies i acabats generals i sol·licitud d’accions correctives davant d’incidències trobades a la recepció.

2. COMPROMÍS DEL PROVEÏDOR

El proveïdor es compromet a complir les especificacions del plànol i les indicacions de la comanda de compra, així com la quantitat i el termini de lliurament i entrega de certificats de matèria primera i/o tractaments.

El proveïdor es compromet a assegurar la traçabilitat de la matèria primera i/o tractaments en el procés de fabricació, en els casos que es produeixi. En cas que Total Planning aporti la matèria primera o el producte semiacabat, el proveïdor ha d’informar immediatament de qualsevol incidència sobre aquest per prendre les mesures pertinents i assegurar així la traçabilitat de tot el procés des de la matèria primera fins al lliurament al client final .

El proveïdor ha de fer el control de qualitat que cregui pertinent, per assegurar que es compleixen totes les especificacions que demana el pla i/o la comanda. Si el pla no indica toleràncies generals, s’ha de complir la norma ISO 2278-mH i rugositat màxima de Ra 1,6μm. Les toleràncies geomètriques han d’estar mesurades en concordança amb UNE-1-121-91/1, ISO 1101, ASME Y14.5M-1994 i ISO2278mH. El proveïdor es compromet a mantenir el registre dels seus controls de qualitat, verificacions o assaigs perquè estiguin disponibles en cas de ser necessari i ho requereixi Total Planning per comprovar-ho.

En acceptar la comanda, el proveïdor es compromet a facilitar el certificat de material i/o tractament i registres de control de qualitat o assaigs, complint les indicacions de la comanda i enviar-lo via mail a calidad@totalplanning.cat dins del termini de lliurament .

3. TERMINIS DE LLIURAMENT I DEVOLUCIONS

Com indica lapartat 1, la mateixa comanda de compra conté la informació relativa al termini de lliurament. El proveïdor ha de complir aquest termini de lliurament. En cas de no poder complir-ho, el proveïdor ha d’informar immediatament el departament de compres de la demora que es patirà i ha de proposar un nou termini, el qual serà acceptat o rebutjat per aquest departament. Total Planning SL es reserva el dret de rebuig de la comanda si s’incompleix el termini de lliurament.

Total Planning SL es reserva el dret de tornar els articles al proveïdor si no es compleixen les especificacions del plànol i de la comanda de compra i d’aquest document, així com els criteris cosmètics i de presentació mínims requerits (detallat a l’apartat 4).

En cas de devolució, el termini per a la reposició de la comanda no ha de ser superior al termini de lliurament inicial. En cas de no posar-ho complir el proveïdor ha d’avisar el responsable de compres i informar del nou termini de lliurament. Si Total Planning no pogués acceptar-ho per requisits del client, podria anul·lar la comanda o fer-se càrrec de la recuperació, passant un càrrec del reprocés al proveïdor. Tota devolució requereix que el proveïdor prengui accions correctives perquè no torni a ocórrer aquesta incidència i informar-ne el departament de qualitat per a la seva acceptació i seguiment.

4. CRITERI COSMÈTIC I DE PRESENTACIÓ

S’exigeix que el criteri cosmètic dels articles sigui adequat a la seva funció i/oa la seva especificació al pla demanat.

La presentació mínima exigida per Total Planning és que les peces estiguin exemptes de rebaves, que estiguin netes i lliures d’encenalls o partícules sòlides adherents. No ha d’estar en contacte directe amb materials porosos, com paper o cartró, ni amb plàstic de bombolles, ja que poden produir oxidació o taques a la superfície. En peces metàl·liques utilitzar paper antioxidant o protecció anticorrosió.

Les peces de decolletatge poden estar empaquetades a granel, si el pla d’aquestes peces no indica rugositat inferior o igual a 0,8 µm. Tot i així, s’han de protegir de possibles oxidacions o cops.

Tot lliurament ha d’estar correctament identificat amb una etiqueta, indicant el número de pla, quantitat, número de comanda o ordre de fabricació (OT) per mantenir la traçabilitat. L’etiqueta ha d’estar ben adherida o subjecta al material per impedir que s’extraviï.

5. CONCESSIONS I DEROGACIONS

Quan el proveïdor detecti, en el seu procés, una desviació respecte a la comanda o pla pot tramitar una consulta de concessió al departament de qualitat, indicant el número de comanda i OT, número de pla, l’anomalia detectada i la quantitat de peces afectades. Si s’accepta la concessió, les peces afectades es lliuraran segregades, identificades i amb la concessió o derogació de Total Planning acompanyant les peces en qüestió.

Quan el proveïdor no estigui d’acord amb alguna de les toleràncies del pla, pel seu funcionament o per no poder garantir aquesta tolerància, pot tramitar una consulta de derogació permanent per a la referència en qüestió. Això implica que, tret de nova revisió de pla, si s’accepta la derogació, la tolerància queda permanentment modificada.

Aquestes sol·licituds s’han d’enviar al departament de qualitat per correu electrònic a calidad@totalplanning.cat. El departament de qualitat es compromet a respondre qualsevol consulta en un termini màxim de 48 hores.

 
Desplaça cap amunt

COMPROMESOS AMB EL

Medi ambient

Comptem amb la norma internacional de medi ambient ISO14001 des del mes de desembre de 2021