Mecanitzats de precisió total planning

MECANITZAT PER ARRENCAMENT DE FERRITJA

total planning

El mecanitzat per arrencament de ferritja és un procés de mecanització que consisteix en donar forma a la matèria prima, vingui en placa o en barra.

El procés d’arrencament de ferritja es realitza mitjançant la penetració d’una eina de tall, la qual, realitzant un moviment relatiu entre la peça que es desitja mecanitzar i l’eina, va fent la forma desitjada amb els seus fils o fulles. Lògicament, el material de l’eina de tall deu ser de major força que la peça a tractar.

mecanizados por arranque de viruta

Processos de mecanitzat per arrencament de ferritja

Al mecanitzat per arrencament de ferritja es donen tres tipus de processos:

Desbast: eliminació de molt material amb poca precisió; és un procés intermedi que s’utilitza per apropar-se a les dimensions finals de la peça en un curt període de temps. Requereix alta velocitat d’avançament i tall.

Acabat: eliminació de poc material amb molta precisió; procés final on l’objectiu és el de donar l’acabat superficial que es requereixi a les distintes superfícies de la peça. Es fa servir pensant en tenir una superfície amb poca rugositat. Velocitat d’avançament baixa i velocitats de tall altes.

Rectificat o súper acabat: es fa servir per a un bon acabat superficial i mides molt precises. Les velocitats tant del tall com d’avançament són molt altes, desprenent partícules per abrasió.

Tipus de mecanitzat per arrencament de ferritja

Els tipus més habituals de mecanitzat per arrencament de ferritja són el serrat, llimat, foradat, roscat, brotxat, tornejat i fresat.

Malgrat que a Total Planning oferim la totalitat d’aquestes tècniques, ens centrem en els dos processos que formen part del nostre Know – How: el tornejat i el fresat.

Solucions en mecanitzats de precisió

Contacteu amb nosaltres i un agent qualificat respondrà a totes les vostres preguntes o suggeriments.

Desplaça cap amunt

COMPROMESOS AMB EL

Medi ambient

Comptem amb la norma internacional de medi ambient ISO14001 des del mes de desembre de 2021