CONDICIONS DE COMPRA PRODUCTE Aeronàutic

GENERALITATS

 • El personal de TOTAL PLANNING o del client final, l’autoritat Aeronàutica Nacional o el Representant d’Assegurament de Qualitat (RAC) o qualsevol altra persona designada per TOTAL PLANNING tindrà accés lliure a les instal·lacions del subministrador, així com de la seva cadena de cooperants, per a presenciar proves, revisar documentació o qualsevol altra pràctica que la Direcció de Qualitat consideri necessària, no eximint en cap cas el subministrador de la responsabilitat del producte o equip fabricat.
 • El subministrador mantindrà arxivats durant almenys 15 anys a partir de l’enviament dels elements, els documents d’assajos i inspecció, etc., així com les dades de control que cobreixin el producte final de cada comanda, podent estar en suport informàtic a partir de els dos anys, a la finalització del període esmentat el subministrador sol·licitarà instruccions per a la seva destrucció o el seu lliurament al responsable de Qualitat de TOTAL PLANNING.
 • El subministrador enviarà amb cada enviament l’albarà, el certificat d’assaigs (Test Report), quan sigui aplicable, i el certificat de conformitat, establint la conformitat dels productes amb els requeriments dels plànols, normes i especificacions (última edició aplicable) i detallant qualsevol desviació acordada.
 • En cas de no disposar dels documents esmentats en el moment de rebre el producte es procedirà a emetre un informe de no-conformitat que impedirà l’acceptació final del producte per part de TOTAL PLANNING.

 

SISTEMA DE QUALITAT

Amb anterioritat a l’inici dels treballs, el subministrador haurà de demostrar tenir un sistema de la qualitat certificat EN 9100 per a productes aeronàutics, així mateix haurà d’informar de cada subcontractista utilitzat per tal que sigui acceptat per TOTAL PLANNING. Si es tracta de material no aeronàutic, l’especificació aplicable serà ISO 9001 o homologació per part de TOTAL PLANNING.

 

CLÀUSULES ESPECÍFIQUES

 • S’entendrà que el PLÀNOL és el document contractual que defineix el producte, sent les especificacions, normes i altres documents vinculats al mateix també de compliment obligat.
 • El subcontractista serà el responsable de la conformitat de la seva producció en funció de la documentació tramesa per TOTAL PLANNING.
 • En cas que la decisió de TOTAL PLANNING sigui efectuar inspecció en origen, el subcontractista haurà de notificar a TOTAL PLANNING la finalització i acceptació de la inspecció del treball subcontractat perquè TOTAL PLANNING pugui efectuar la inspecció en origen, al menor amb tres (3) ) dies hàbils d’antelació.
 • El subcontractista haurà d’informar cada subcontractista utilitzat a fi que sigui aprovat per TOTAL PLANNNING.
 • El subcontractista alhora no està autoritzat a transferir una feina o part del mateix a un lloc fora de les seves instal·lacions. Si el subcontractista necessita transferir part del treball assignat fora de les seves instal·lacions haurà de presentar a TOTAL PLANNING un Pla de Control detallat per a la seva aprovació.
 • El subcontractista mantindrà la confidencialitat dels treballs que realitzi per a TOTAL PLANNING sol·licitant si ho considera oportú la seva difusió, i serà estudiat en aquest cas.
 • El subcontractista no subministrarà cap element del projecte per al qual ha contractat, fins i tot els donat per inútils a cap altra entitat que no sigui TOTAL PLANNING.
 • Qualsevol discrepància del producte detectada al client final per incompliment de les condicions de lliurament segons la documentació aplicable, haurà de ser atesa pel subcontractista conjuntament amb TOTAL PLANNING.
 • Si el subcontractista està obligat a garantir que les operacions de fabricació, inspecció, protecció, etc., es mostrin a les Ordres de Fabricació, la primera serà remesa a TOTAL PLANNING per a la seva revisió i aprovació.
 • El subcontractista facilitarà les evidències documentals a TOTAL PLANNING que mostrin que les instal·lacions, els equips i el personal involucrats en els processos especials han estat revisats, qualificats i aprovats i que són controlats en tot moment. Si el subcontractista està en procés de validació, el dossier de certificació serà remés per TOTAL PLANNING al client.
 • Per als processos END (Assaigs No Destructius), el subcontractista disposa almenys del suport d’un Nivell III vàlid per a cadascuna de les tècniques END aplicables (internament oa través d’una agència externa).
 • El tractament i la disposició dels elements no conformes serà desenvolupat en el corresponent Pla de Qualitat.
 • El subcontractista facilitarà a TOTAL PLANNING les dades i els informes rellevants relacionats amb els productes no conformes ja enviats, on la fiabilitat o les operacions de seguretat poguessin resultar afectades. Aquesta informació inclourà una descripció clara de la no-conformitat, la designació de la peça/component incluyent les dades completes de la seva identificació que donin lloc a una concisa i unívoca identificació de la peça afectada, P/N’s, quantitat enviada, dates d’enviament, etc.
 • El subcontractista no està autoritzat ni a alliberar ni enviar una peça a TOTAL PLANNING amb una no conformitat no resolta sense que hagi estat prèviament acceptada per escrit.
 • L’acceptació d’una no-conformitat no es podrà utilitzar com a argument per a l’acceptació de desviacions similars per part del subcontractista.
 • Les acceptacions de materials que suposin treballs complementaris a TOTAL PLANNING podran ser traslladades, una vegada que es valorin, als subcontractistes que les van produir.
 • El subcontractista serà responsable de les no-conformitats que hagin estat produïdes sota la seva responsabilitat, encara que hagin estat detectades en productes enviats a TOTAL PLANNING, client final o ja en servei, independentment de la finalització del contracte. El subministrador assistirà a TOTAL PLANNING a l’anàlisi dels problemes derivats, així com a la determinació de la causa arrel referent als elements enviats a TOTAL PLANNING.
 • El subcontractista proposarà i establirà un sistema (traçabilitat) que, un cop aprovat per TOTAL PLANNING, garanteixi el control respecte de la situació dels elements de lliurament, inclosa matèria primera.
 • El subcontractista serà responsable dels utillatges que utilitzi en la fabricació i verificació dels elements controlats, de manera que s’asseguri l’obtenció d’elements conformes a través d’aquests.
 • El subcontractista disposarà dels mitjans i evidències objectives per demostrar que es duu a terme els controls que assegurin la bondat (calibratges, si apliquen) dels estris/equips necessaris per al projecte de què es tracti. La subcontractació de calibratges es pot dur a terme sempre que es demostri la traçabilitat amb patrons reconeguts (ENAC).
 • Les reparacions sobre els estris que afectin la configuració d’aquests han de ser notificades a TOTAL PLANNING abans d’iniciar aquesta reparació.
 • El manteniment i la verificació periòdica dels estris seran a càrrec del subcontractista. El subcontractista serà responsable del bon ús de l’utillatge.
 • El subcontractista assegurarà que el sistema de protecció dels elements de lliurament és adequat per evitar deterioraments (cops, frecs) durant el transport i el maneig fins a la situació del seu ús a TOTAL PLANNING.
 • Les condicions especials d’embalatge estaran definides a la documentació aplicable.

 

CLÀUSULES ADDICIONALS

 • Es requereix la realització d’IPA a la primera peça fabricada de cada Part Number i s’haurà d’enviar per a la seva aprovació a TOTAL PLANNING abans del lliurament.
 • Aquest IPA s’ha de fer segons l’EN 9102 i ha d’incloure la traçabilitat i els certificats de matèria primera, dimensions, etc., utilitzats durant la fabricació i la inspecció. S’ha de comunicar la disponibilitat d’IPA pel subcontractista almenys tres (3) dies abans de la finalització, per a acceptació d’origen de l’IPA per part de TOTAL PLANNING, si així es decideix.
 • Després de l’aprovació de l’IPA, qualsevol canvi en el procés, el producte, els materials o els mitjans de fabricació que pugui alterar els resultats de l’IPA anterior necessitarà l’aprovació de TOTAL PLANNING i la realització d’un nou IPA.

 

EMBALATGE

 • Peces i conjunts sempre han de venir identificats, etiquetats, amb documentació de lliurament aplicable que en garanteixi la traçabilitat.
 • Els embalatges han de ser consistents, resistents per al pes que hagin de suportar, nets, sense encenalls, ni greixos, olis, humitats i altres partícules estranyes per garantir-ne l’estat correcte al lliurament, és a dir, sense cops, fregaments i altres danys.
 • Els elements es rebran sempre nets, secs, lliures de matèries estranyes, olis, lubricants i sempre protegits amb plàstic o paper antioxidant i amb elements que en garanteixin la total immobilització.
Desplaça cap amunt

COMPROMESOS AMB EL

Medi ambient

Comptem amb la norma internacional de medi ambient ISO14001 des del mes de desembre de 2021